Publications

 • Learning Gradient Fields for Shape Generation
  Ruojin Cai, Guandao Yang, Hadar Averbuch-Elor, Zekun Hao, Serge Belongie, Noah Snavely, Bharath Hariharan
  In ECCV, 2020 (Spotlight)
  pdf    project page    bibtex
 • Learning Feature Descriptors using Camera Pose Supervision
  Qianqian Wang, Xiaowei Zhou, Bharath Hariharan, Noah Snavely
  In ECCV, 2020 (Oral)
  pdf    supp    project page    bibtex
 • Train in Germany, Test in The USA: Making 3D Object Detectors Generalize
  Yan Wang, Xiangyu Chen, Yurong You, Li Erran Li, Bharath Hariharan, Mark Campbell, Kilian Q. Weinberger, Wei-Lun Chao
  In CVPR, 2020
  pdf    supp    bibtex
 • End-to-end Pseudo-LiDAR for Image-Based 3D Object Detection
  Rui Qian, Divyansh Garg, Yan Wang, Yurong You, Serge Belongie, Bharath Hariharan, Mark Campbell, Kilian Q. Weinberger, and Wei-Lun Chao
  In CVPR, 2020
  pdf    supp    bibtex
 • Pseudo-lidar++: Accurate depth for 3d object detection in autonomous driving
  Yurong You, Yan Wang, Wei-Lun Chao, Divyansh Garg, Geoff Pleiss, Bharath Hariharan, Mark Campbell, and Kilian Weinberger
  In ICLR, 2020
  pdf    code    bibtex
 • PointFlow: 3D Point Cloud Generation with Continuous Normalizing Flows
  Guandao Yang*, Xun Huang*, Zekun Hao, Ming-Yu Liu, Serge Belongie, Bharath Hariharan
  In ICCV, 2019 (Oral)
  pdf    project page    bibtex
 • Few-Shot Generalization for Single-Image 3D Reconstruction via Prior
  Bram Wallace, Bharath Hariharan
  In ICCV, 2019
  pdf    bibtex
 • Pseudo-LiDAR from Visual Depth Estimation: Bridging the Gap in 3D Object Detection for Autonomous Driving
  Yan Wang, Wei-Lun Chao, Divyansh Garg, Bharath Hariharan, Mark Campbell, Kilian Q. Weinberger
  In CVPR, 2019
  pdf    supp    project page    bibtex
 • Learning Single-View 3D Reconstruction with Limited Pose Supervision
  Guandao Yang, Yin Cui, Serge Belongie, Bharath Hariharan
  In ECCV, 2018
  pdf    bibtex